Komponenty MRPII wg APICS

W 1957 roku powstało stowarzyszenie APICS (skrót od słów American Production and Inventory Control Society – Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami), którego współzałożycielami byli J. A. Orlicky i Oliver W. Wight. Stowarzyszenie to stworzyło i zajmowało się rozwojem oraz rozpowszechnianiem standardu MRP, MRP-CL (Closed Loop), MRPII.

W Polsce w ostatnich latach można zaobserwo­wać wzrastającą liczbę wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP. Jednak więk­szość przedsiębiorstw – użytkowników tych syste­mów – należy zaliczyć do grupy D z listy rankingo­wej ABCD opracowanej w Bostonie (USA) przez Oliwer Wight Software Research, Inc. służącej do oceny poziomu i zakresu użytkowania systemów klasy MRP. Należy zaznaczyć, że do użytkowni­ków grupy D należą przedsiębiorstwa, w których zakres wykorzystania systemu informatycznego zarządzania ogranicza się do bazy danych i usta­lania potrzeb jedynie ilościowo, bez ich harmo­nogramowania w czasie. Potwierdzają to także wykonywane przez nas audyty wdrożeń systemów zagranicznych i krajowych systemów klasy MRPII / ERP. Wdrożenia nie przekładają się na mierzalne cele biznesowe. Doskonale to widać to na tle efektów z wdrożeń systemów MRPII / ERP w firmach produkcyjnych. Wdrożenie dla wdrożenia.

Naszą przygodę ze standardem rozpocznijmy od zapoznania się z 17 komponentami MRP II. Oto one.

1. Planowanie biznesowe (Business Planning).
2. Planowanie sprzedaży i operacji (Sales and Operation Planning – SOP).
3. Zarządzanie popytem (Demand Management – DEM).
4. Główny Plan Produkcji (Master Production Scheduling – MPS).
5. Planowanie potrzeb materiałowych – procesor MRP (Material Requirements Planning – MRP).
6. Struktury produktowe / specyfikacje materiałowe (Bill of Material Subsystem – BOM).
7. Ewidencja magazynowa/Transakcje strumienia materiałowego (Inventory Transaction Subsystem – INV).
8. Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem – SRS).
9. Sterowanie warsztatem produkcyjnym (Shop Floor Control – SFC).
10. Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning – CRP).
11. Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control – I/OC).
12. Zaopatrzenie i zakupy materiałowe (Purchasing – PUR).
13. Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resorce Planning – DRP).
14. Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling Planning and Control).
15. Interfejsy modułów finansowych (Financial Planning Interface).
16. Symulacje (Simulation).
17. Pomiar wyników (Performance Measurement)