„Almanach ERP – prawdziwa perełka”
Almanac ERP – a real gem”

Almanach ERP wersja 1.o. To pierwsze i unikalne takie opracowanie w Polsce. Zebranie informacji zebrało nieco czasu. Myślę, że dla niektórych będzie to bardzo ciekawy post (zwłaszcza przy kawusi). Zapraszamy do lektury.

(Almanac ERP version 1.o. This first and unique such development in Poland. Gathering information gathered some time. I think that for some this will be very interesting post (especially when cafe). We invite you to read).

– 1911 – powstanie firmy IBM (Internationale Business Machines – zwany Big Blue)

późne lata 50 – powstają systemy klasy Inventory Control (IC), a ich zadaniem było wyłącznie zarządzanie stanem magazynowym (zapasami).

– lata 60 – Charles Bachman opracował pierwszy system zarządzania baz danych

1965  – 1970 – Amerykańska organizacja APICS definiuje standard MRP

1969 – w Bell Labs firmy AT&T w stanie New Jersey powstaje system operacyjny Unix na komputery PDP-7 i PDP-9 firmy DEC.

– W czerwcu 1970 Edgar Frank Codd, pracując dla IBM, opublikował „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” – pracę na temat relacyjnego modelu organizacji danych. Model relacyjny i pierwowzór języka SQL (wtedy Alfa) po raz pierwszy zostały zaimplementowany przez IBM w projekcie System R1974–1978 w San José Laboratory w Kalifornii. Od tego czasu IBM stworzył całą rodzinę oprogramowania relacyjnych systemów zarządzania bazą danych (RDBMS)

1971 – powstaje szwedzka spółka Movex która w 1985 wykupi spółkę Intentia.

1972 – pięciu ludzi powstaje firma SAP AG

1973 – niemiecka firma SAP wprowadza pierwszy komercyjny produkt –  system finansowo-księgowy o nazwie SAP R/1

1975 – 1980 – intensywny rozwój standardu MRP i w konsekwencji powstanie tzw. zamkniętej pętli MRP (Closed Loop MRP)

1977 – w Denver powstała firma JD Edwards założona przez Jacka Thompsona, Dan Gregory, Ed McVaney

1977 – powstaje firma Oracle (założona przez Larrego Ellisona, Boba Minera i Eda Oatesa). Obecnie największy producent baz danych na świecie.

1978 – powstaje firma Baan

– 1978 – Szwed Per-Olof Myrén zakłada firmę Beslutsmodeller AB (później Scala)

1979 – Pam Lopker zakłada amerykańską firmę QAD

– 1979 – firma SAP wprowadza na rynek SAP R/2

– 1980 – na zamówienie Microsoft firma SCO (Santa Cruz Operation) tworzy pierwszego Unixa na komputery klasy PC, nazwa handlowa Xenix (na licencji AT&T)

12 sierpnia 1981 r. premiera pierwszego komputera klasy PC (producent IBM kierowany przez Boba Minera i Eda Oatesa). Zakładano sprzedaż 1000 góra 2000 szt. W podstawowej wersji IBM PC miał 16 kilobajtów (16 kB) pamięci RAM, nie miał twardego dysku, jednostronna dyskietka 5,25″ miała pojemność 180 kB. Monitor wyświetlał znaki w jednym kolorze. Kosztował ponad 1500 dolarów.

1981 – Microsoft wypuszcza system operacyjny na komputer IBM PC o nazwie MS DOS

1981 – powstaje angielska firma SAGE

1981 – dawni pracownicy IBM zakładają w Birmingham firmę JBA która produkuje aplikacje biznesowe na maszyny System38, a później AS/400. Flagowym produktem JBA bedzie System21.

1983 – IBM po raz pierwszy używa nazwy DB2 (skrót od Database 2) symbolizuje bazę danych drugiej generacji na znak odejścia od modelu hierarchicznego.

1983 -powstaje szwedzka spółka IFS

1983 – dwóch braci (duńczyków) Preben and Erik Damgaard zakładają firmę Damgaard i wprowadzają pierwszy produkt finansowo-księgowy o nazwie DANMAX

1984 –  Powstaje wersja JD Edwards World przeznaczona na platformę IBM AS/400 – wersja „znakowa” 5250

– 1984 – powstaje firma Sysbase Inc.

1985 – Microsoft wypuszcza MS Windows 1.0 – nakładka graficzna na system operacyjny MS DOS

1985 – IFS wprowadza na rynek swój pierwszy produkt, IFS Remonty

1986 – duńska firma Navision Software debiutuje na rynku oprogramowania finansowo-księgowego opracowując system Navigator 1.0

1986 – Hewlett Packard wypuszcza własna wersje unixa HP-UX na maszyn z procesorem PA-RISC

1987 – powstaje firma amerykańska firma PeopleSoft

1987 – Sybase udostępniła firmie Microsoft prawa do używania swojego produktu o nazwie Sybase SQL Server

1987 – powstaje Prokom

1987 – wrocławska firma  TETA rozpoczyna działalność

1988 – powstaje firma rzemieślnicza – pracownia projektowania systemów cyfrowych – późniejsze BPSC

– 1989 – APICS definiuje standard MRPII

– 1989 – Microsoft wprowadza na rynek SQL Server 1.0

1989 – SCO wprowadza pierwszego Unixa spoza AT&T o nazwie UNIX System V/386 który ma prawo być sprzedawany pod tą nazwą

1990 – amerykańska korporacja analityczno-doradcza Gartner Group wprowadza termin ERP

– 1990 – firma IBM wypuszcza własną wersje systemu Unix o firmowej nazwie AIX

– 1990 – IFS wprowadza na rynek oprogramowanie IFS Applications

1990 – Microsoft udostępnia klientom MS Windows 3.0 i odnosi prawdziwy sukces

– 1991 – SAP prezentuje na targach w Hanowerze wersję SAP R/3

– 1991 – Damgaard wprowadza nowy produkt na rynek CONCORDE XAL

1991 – Linus Torvalds wprowadza na wolny rynek nowy darmowy system operacyjny Linux wersja 0.01

– 1991 – Sun Microsystem wprowadza własny system Unix o nazwie Solaris 2 (na komputery z procesorem SPARc)

– 1993 – prof. Janusz Filipiak zakłada Comarch

1993 – powstaje firma Altkom Matrix – pierwszym produktem był system finansowo-księgowy Symfonia

1993 – powstaje amerykańska firma Epicor

1994 – na skutek współpracy Microsoft i SAP, SAP R/3 jest dostępny na platformie Windows NT

1995 – SAP otwiera oddział w Polsce

1995 – Microsoft udostępnia Windows95

1995 – Powstaje wersja JD Edwards OneWorld (B.7.3.3.1). Jest to wersja „okienkowa”

27 czerwca 1997 IBM ogłosił wprowadzenie IBM DB2 v5. Od wersji 5 DB2 była zdolna przechowywać każdy rodzaj danych elektronicznych takich jak: audio, wideo czy dokumenty testowe. Była to też pierwsza wersja zoptymalizowana dla Internetu.

1998 – Microsoft rozpoczyna sprzedaż systemu Windows98

1997 – Damgaard Data A/S tworzy system ERP na rynek amerykański pod nazwą AXAPTA

– 1999 – powstanie polskiego oddziału firmy Navision Software

1999 – przejęcie TETRA przez SAGE

2000 – wprowadzenie terminu ERPII przez Gartner Group

2000 – GEAC przejmuje JBA

2001 – Przejęcie przez JD Edwards kanadyjskiej firmy Numetrix producenta aplikacji klasy APS  (Advanced Planning and Schedulling)

2001 – Firma Damgaard połączyła się z Navision pod nazwą NavisionDamgaard

2002 – Microsoft kupuje NavisionDamgaard

– 2003 – przejęcie JD Edwards przez firmę PeopleSoft i zniama nazwy produktu z OneWorld na EnterpriseOne

– 2005 – Oracle przejmuje PeopleSoft

2005 – SAGE kupuje Altkom Matrix (linia Symfonia)

– w lipcu 2006 roku Microsoft wydaje najnowszą wersję Axapty (4.0), Microsoft ujednolica nazewnictwo produktów obecnie Microsoft Dynamic AX, Microsoft Dynamics NAV

2006 – JDA Software kupuje Manugistics

2006 – IFS wprowadza na rynek nową wersję systemu – IFS Applications 7

-2009 – QAD wprowadza nową wersję oprogramowania QAD EA 2009

2010 – wejście na rynek najnowszej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV2009 i Microsoft Dynamics AX2009

– W styczniu 2010 r., JDA Software sfinalizował kupno i2 Technologies

2010 – za gigantyczną sumę 5,8 mld dolarów firma SAP – gigant na rynku oprogramowania biznesowego przejmuje spółkę Sysbase zajmującą się tworzeniem systemów bazodanowych. Wykupienie Sybase pozwoli SAP na nawiązanie bezpośredniej konkurencji z Oracle.

2010 – QAD wprowadza na rynek nową wersję QAD EA 2010

Janusz Pieklik

—————————- ENGLISH VERSION —————–

– 1911 – created by IBM (International Business Machines – known as Big Blue)

– Late years 1950 – created the Class Inventory Control (IC), and their task was only to manage the stock (inventory).

– 60 years – Charles Bachman developed the first database management system

– 1965 – 1970 – The U.S. organization defines the standard APICS MRP

– 1969 – Bell Labs, AT & T in New Jersey created the operating system Unix on PDP-7 and PDP-9 DEC.

– In June 1970 Edgar Frank Codd, working for IBM, has published „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” – work on the relational data model of organization. Relational model, and prototype SQL (then Alpha) were first implemented by IBM in the draft system-R1974, 1978 in San Jose Laboratory in California. Since then, IBM has created a family of software, relational database management systems (RDBMS)

– 1971 – Movex Swedish company formed in 1985 which the company buys Intentia.

– 1972 – five men formed a company, SAP AG

– 1973 – German company, SAP introduced the first commercial product – financial-accounting system called SAP R / 1

– 1975 – 1980 – Intensive development of a standard MRP and the consequent emergence of the so-called. closed loop MRP (Closed Loop MRP)

– 1977 – was founded in Denver, JD Edwards, founded by Jack Thompson, Dan Gregory, Ed McVaney

-1977 – There are Oracle (founded by Larry Ellison, Bob Miner and Ed Oates.) Currently, the largest producer in the world of databases.

– 1978 – Baan Company incurred

– 1978 – Swede Per-Olof Myrén founds Beslutsmodeller AB (later Scala)

– 1979 – Pam Lopker QAD assumes an American company

– 1979 – SAP Launches SAP R / 2

– 1980 – to order the Microsoft company SCO (Santa Cruz Operation) Unix to create the first PCs, the trade name Xenix (licensed AT & T)

– 12 August 1981 Prime Minister’s first PC (IBM led by producer Bob Miner and Ed Oates.) Projected 1000 sales of 2000 units up the basic version of the IBM PC had 16 kilobytes (16 KB) of RAM, he had no hard drive, floppy-sided 5.25 „capacity was 180 KB. Monitor display characters in one color. It cost over $ 1,500.

– 1981 – Microsoft releases the operating system on IBM PC, called MS-DOS

– 1981 – British company formed SAGE

– 1981 – former IBM employees in Birmingham assume JBA company which produces business applications for System38 machines, and later AS/400. Flagship product will JBA System21.

– 1983 – IBM’s first uses the name of the DB2 (Database 2 short) represents the second generation of the database as a sign of departure from the hierarchical model.

– 1983-formed Swedish company IFS

– 1983 – two brothers (Danes), Preben and Erik Damgaard Damgaard up a business and introduce the first product the financial and accounting officer named DANMAX

– 1984 – arises version of JD Edwards World dedicated to the IBM AS/400 platform – version of „characters” 5250

– 1984 – there Sysbase Inc. company.

– 1985 – Microsoft releases Microsoft Windows 1.0 – GUI for MS-DOS operating system

– 1985 – IFS launches its first product, IFS Maintenance

– 1986 – a Danish company Navision Software makes its debut on the software market by developing financial and accounting system for Navigator 1.0

– 1986 – Hewlett-Packard launches its own version of Unix, HP-UX machines with the PA-RISC processor

– 1987 – the company formed an American company, the PeopleSoft

– 1987 – Sybase has provided Microsoft the right to use their product called Sybase SQL Server

– 1987 – there Prokom

– 1987 – Wroclaw TETA company begins operations

– 1988 – created the company crafts – digital system design studio – later BPSC

– 1989 – APICS defines the standard MRPII

– 1989 – Microsoft is launching SQL Server 1.0

– 1989 – SCO Unix introduced the first non-AT & T UNIX System V/386 name which has the power to be sold under that name

– 1990 – American corporation, analysis and consultancy Gartner Group introduces the term ERP

– 1990 – IBM has released its own version of Unix called AIX, the company

– 1990 – IFS launches IFS Applications software

– 1990 – Microsoft provides customers with Microsoft Windows 3.0 and apply a true success

– 1991 – SAP presented at trade fairs in Hannover version of SAP R / 3

– 1991 – Damgaard introduces a new product on the market CONCORDE XAL

– 1991 – Linus Torvalds on the free market introduces a new free Linux operating system version 0.01

– 1991 – Sun Microsystems introduced its own system of Unix, called Solaris 2 (on SPARC processor-based computers)

– 1993 – Prof. Janusz Filipiak assumes Comarch

– 1993 – there has Altkom Matrix – the first product was a financial-accounting system Symphony

– 1993 – Mid-American company formed

– 1994 – Through the cooperation of Microsoft and SAP, SAP R / 3 is available on Windows NT

– 1995 – SAP opens branch in Poland

– 1995 – available from Microsoft Windows95

– 1995 – arises version of JD Edwards OneWorld (B.7.3.3.1). This is a version of „Window”

– June 27, 1997 IBM announced the introduction of the IBM DB2 v5. Since DB2 Version 5 was able to store any type of electronic data such as audio, video and documents test.It was also the first version optimized for the Internet.

– 1998 – Microsoft announces the launch of Windows98

– 1997 – Damgaard Data A / S creates an ERP system for the U.S. market under the name AXAPTA

– 1999 – establishment of the Polish branch of Navision Software Company

– 1999 – taking over TETRA by SAGE

– 2000 – the introduction of the term by the Gartner Group ERPII

– 2000 – Geac acquires JBA

– 2001 – Acquisition of JD Edwards, a Canadian manufacturer of business-class applications Numetrix APS (Advanced Planning and Schedulling)

– 2001 – The company merged with Damgaard Navision called NavisionDamgaard

– 2002 – Microsoft buys NavisionDamgaard

– 2003 – acquisition of JD Edwards by PeopleSoft and zniama product names on the OneWorld EnterpriseOne

– 2005 – Oracle acquires PeopleSoft

– 2005 – SAGE buys Altkom Matrix (line Symphony)

– In July 2006 Microsoft released the latest version of Axapta (4.0), Microsoft unify the product names out of Microsoft Dynamic AX, Microsoft Dynamics NAV

– 2006 – JDA Software buys Manugistics

– 2006 – IFS launches new version of the system – IFS Applications 7

-2009 – QAD introduced a new version of QAD EA 2009

– 2010 – entry into the market the latest version of Microsoft Dynamics and Microsoft Dynamics NAV2009 AX2009

– In January 2010, JDA Software finalized the acquisition of i2 Technologies

– 2010 – a huge sum of 5.8 billion dollars, SAP – a giant in the enterprise software market Acquires Sysbase dedicated to building database systems. Subscribing to Sybase allows SAP to establish direct competition with Oracle.

– 2010 – QAD Launches QAD new version of EA 2010