10 błędów przy wyborze i wdrożeniu ERP’a
10 mistakes when selecting and implementing ERP
10 Fehler bei der Auswahl und Implementierung von ERP

10 błedów Microsoft Dynamics AX / NV, Lawson M3 (Intentia), IFS Applications, QAD EA, Infor LN (Baan), Infor ERP System21 (Aurora), Infor ERP BPCS/LX, Oracle E-Business Suite, SAP R3 / mySAP ERP, SAP Business One, Comarch CDN XL, Comarch Egeria, TETA Constelations, Epicor, Exact, Oracle PeopleSoft, Oracle JDEdwards EnterpriseOne & OneWorld, BPSC IMPULS, Macrosoft, Asseco, Asseco SoftLab, Asseco SAFO, SIMPLE, Jeeves, IBS AWS,  SAGE, Open ERP, Openbravo, Graffiti itp.

Lista głównych graczy na krajowym rynku ERP nie jest krótka.

Lista szefów IT i kierowników projektu którzy stracili pracę na skutek rozliczenia ich z efektów wdrożeniowych – dużo dłuższa.

Lista nieudanych wdrożeń najdłuższa. Doświadczenie w zarządzaniu projektami – bezcenne.

Kogo wybrać, które oprogramowanie, ile to będzie kosztować i ile czasu będzie  trwało. Jak odnieść wielki sukces i nie popełnić tych wszystkich głupich błędów wdrożeniowych.


Yourdon Edward w swojej książce „Marsz ku klęsce” pisze o projektach informatycznych, z których większość kończy się niepowodzeniem. Jakie są tego przyczyny ?  Zawsze te same. Obojętnie czy popełniane na etapie wyboru rozwiązania, opracowywania koncepcji, przygotowania do startu produktywnego, startu produktywnego czy wsparcia po uruchomieniowego efekt jest zawsze ten sam.

Błąd 1 – zbyt skromny budżet. Budżet nie posiadający znamion realności (budżet osobodni via stawka za dzień pracy konsultanta). Projekt taki nigdy nie jest oczkiem w głowie firmy wdrożeniowej, nikt się nie stara, ogranicza funkcjonalność. Praktyką jest delegowanie na taki projekt junior consultantów,  nie mających doświadczenia i wiedzy o systemie który wdrażają.

Błąd nr 2 – błędnie oszacowany czas wdrożenia. Termin startu produktywnego narzucony przez klienta, bez znamion wykonalności w danym budżecie i zakresie.

Błąd nr 3 – źle określony zakres wdrożenia. Zakres wdrożenia pozbawiony znamion realności, określony bez znajomości specyfiki systemów klasy ERP. Założenie niezmienności zakresu lub wiara we wdrożenie standardu oprogramowania.

Błąd nr 4 – niedoświadczony zespół wdrożeniowy.

Błąd nr 5 – niedoświadczony kierownik projektu. Kierownik projektu który nie umie podejmować decyzji, nie ma posłuchu wśród ludzi, nie zna specyfiki zakładu.

Błąd nr 6 – brak funduszu motywacyjnego. Brak funduszu lub błędne jego skonstruowanie. W efekcie kiepska motywacja i chęć pracy zdalnej oraz poza godzinami pracy (system trudno jest wdrożyć w normalnych godzinach pracy).

Błąd nr 7 – sprzeczne oczekiwania przyszłych użytkowników systemu ERP.

Błąd nr 8 – wiara w poprawność obecnych danych.

Błąd nr 9 – niestabilność zespołu wdrożeniowego i/lub kierownika wdrożenia. Rotacja kadr, zwolnienia, odejścia. Ludzie którzy wypracowali koncepcję nie uczestniczą przy jej wdrażaniu.

Błąd nr 10 – brak profesjonalnego doradztwa zewnętrznej firmy konsultingowej. Wiara we własne siły to najczęstszy powód zwolnień szefów IT i kierowników wdrożenia.

To nie jest kompletna lista. To jedynie wierzchołek góry lodowej. Kto wdrażał ten wie.

Janusz Pieklik

[poll id=”13″]

————————————- ENGLISH VERSION —————————————

Microsoft Dynamics AX / NV, Lawson M3 (Intentia), IFS Applications, QAD EA, Infor LN (Baan) Infor ERP System21 (Aurora), Infor ERP BPCS / LX, Oracle E-Business Suite, SAP R3 / SAP ERP, SAP Business One, Comarch CDN XL, Comarch Egeria, TETA Constelations, Epicor, Exact, Oracle, PeopleSoft, Oracle, JDEdwards OneWorld & EnterpriseOne, BPSC IMPULSE, Macrosoft, Asseco Asseco Softlab, Asseco SAFO, SIMPLE, Jeeves, IBS AWS, SAGE, Open ERP , Openbravo, Graffiti, etc.
List of major players in the domestic ERP market is not short.

List of heads of IT and project managers who lose their jobs as a result of the settlement of the effects of their implementation – much longer.

The longest list of failed implementations. Experience in project management – priceless.

Who to choose which software, how much it will cost and how long it will last. How to be a great success and not make all these stupid mistakes in its implementation.

Edward Yourdon in his book „The march toward defeat,” he writes about IT projects, most of which fails. What are the reasons? Always the same. Whether committed at the stage of choosing a solution, designing, preparing to start a productive, productive start after boot or support the effect is always the same.

Error 1 – too modest budget. The budget is not having signs of the feasibility (budget rate of man-days per day via the consultant.) Such a project is never in your mind’s eye of the deployment, no one is old, limited functionality. Practice is to delegate to such a project consultantów junior with no experience and knowledge about the system that implement.

Error # 2 – wrongly estimated time of implementation. The deadline imposed by the productive start the client, without signs of the feasibility of the budget and scope.

Error No. 3 – poorly defined set of implementation. Extent of implementation of the constitutive elements devoid of reality, determined without specific knowledge of ERP systems. Establishment of the immutability of the scope or faith in the implementation of standard software.

Error No. 4 – inexperienced implementation team.

Error No. 5 – an inexperienced project manager. The project manager who can not make decisions, there is no obedience among people not familiar with characteristics of the plant.

Error # 6 – no incentive fund. No fund or its erroneous construction. As a result of poor motivation and willingness to work remotely and outside working hours (the system is difficult to implement during normal business hours.)

Error No. 7 – contrary to expectations of future users of the ERP system.

Error No. 8 – the belief in the correctness of the current data.

Error No. 9 – instability of the implementation team and / or manager implementation.Rotation of staff, redundancy, redundancy. People who developed the concept of not taking part in its implementation.

Error No. 10 – lack of professional external consultancy advice. Self-confidence is the most common reason for exemption heads and managers of IT implementation.

This is not a complete list. It is only the tip of the iceberg. Who knows implement.

Janusz Pieklik

—————————————- DEUTSCH VERSION ———————

Microsoft Dynamics AX / NV, Lawson M3 (Intentia), IFS Applications, QAD EA, Infor LN (Baan) Infor ERP System21 (Aurora), Infor ERP BPCS / LX, Oracle E-Business Suite, SAP R3 / ERP, SAP, SAP Business One, Comarch CDN XL, Comarch Egeria, ERP TETA Constelations, Epicor, Exact, Oracle, PeopleSoft, Oracle, JD Edwards OneWorld & EnterpriseOne, BPSC IMPULSE, Macrosoft, Asseco Asseco Softlab, Asseco SAFO, SIMPLE, Jeeves, IBS AWS, SAGE, Open , Openbravo, Graffiti, etc.
Liste der wichtigsten Akteure in der heimischen ERP-Markt ist nicht kurz.

Liste der Präsidenten von IT-und Projektmanager, die ihre Arbeitsplätze verlieren als Ergebnis des Vergleichs der Auswirkungen ihrer Durchführung – viel länger.

Die längste Liste der nicht-Implementierungen. Erfahrung im Projektmanagement – unbezahlbar.

Wer die Wahl der Software, wie viel es kosten wird und wie lange es dauern wird. Wie ein großer Erfolg und nicht alle diese dummen Fehler in der Umsetzung sein.

Edward Yourdon in seinem Buch „Der Marsch in Richtung Niederlage”, schreibt er über IT-Projekte, von denen die meisten nicht. Was sind die Gründe? Immer das gleiche. Ob in der Phase der Auswahl einer Lösung verpflichtet, Gestaltung, Vorbereitung zu beginnen ein produktives, ist produktiven Start nach dem Booten oder unterstützen die Wirkung immer die gleiche.

Fehler 1 – auch bescheidenes Budget. Das Budget ist nicht mit Zeichen der Machbarkeit (Budget von Manntagen pro Tag über die Berater.) Ein solches Projekt ist nie in Ihrem geistigen Auge des Einsatzes, niemand ist alt, eingeschränkte Funktionalität. Praxis ist es, ein solches Projekt consultantów junior ohne Erfahrung und Wissen über das System, das umsetzen zu delegieren.

Fehler # 2 – zu Unrecht Zeitpunkt der Umsetzung veranschlagt. Die Frist von der produktiven Start der Client auferlegt, ohne Anzeichen von der Machbarkeit des Haushaltsplans und des Umfangs.

Fehler Nr. 3 – schlecht für die Umsetzung definiert. Des Ausmaßes der Umsetzung der konstitutiven Elemente der Realität entbehrt, ohne spezifische Kenntnisse von ERP-Systemen bestimmt. Gründung der Unveränderlichkeit der Reichweite oder der Glaube an die Einführung von Standardsoftware.

Fehler Nr. 4 – Umsetzung unerfahrene Mannschaft.

Fehler Nr. 5 – eine unerfahrene Projektmanager. Der Projektleiter sich nicht entscheiden kann Entscheidungen gibt es keinen Gehorsam unter den Menschen nicht vertraut mit den Eigenschaften der Pflanze.

Error # 6 – kein Anreiz zu finanzieren. Kein Fonds oder ihre fehlerhafte Konstruktion. Als Folge der schlechten Motivation und Bereitschaft zu entlegen und außerhalb der Arbeitszeit (dem System zu arbeiten ist schwierig, während der üblichen Geschäftszeiten durchzuführen.)

Fehler Nr. 7 – entgegen den Erwartungen der künftigen Nutzer des ERP-Systems.

Fehler Nr. 8 – der Glaube an die Richtigkeit der aktuellen Daten.

Fehler Nr. 9 – Instabilität der Umsetzung Team und / oder Manager-Implementierung.Rotation des Personals, Redundanz, Redundanz. Leute, die das Konzept der nicht an seiner Umsetzung entwickelt.

Fehler Nr. 10 – Mangel an professionelle externe Beratungsleistungen. Selbstvertrauen ist der häufigste Grund für eine Freistellung Kopf-und Führungskräfte der IT-Implementierung.

Dies ist keine vollständige Liste. Es ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer weiß, zu implementieren.