Ekonomia się myli, a ERP’y wprowadzają nas w błąd cz. 2
Economics is wrong, and ERP systems are misinforming us part 2

W związku z Państwa prośbą rozwijam temat związany z postem „Ekonomia się myli, a ERP’y wprowadzają nas w błąd”. Zgodnie z sugestią zaprezentowano bardziej skomplikowany model produkcji.
Włącz ciekawość .. kliknij tutaj
In connection with your request been developing a theme related to the post, „Economics is wrong, and bring us ERP’y of confusion.” According to the suggestion presented a more complex model of production.
Turn curiosity .. click here