Nieudane wdrożenia ERP
Failed ERP implementation
Failed ERP Implementierung

Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. Dlaczego wiedza o nieudanych wdrożeniach jest tak cenna. Czy może stanowić potężny zastrzyk wiedzy. Formę bezpłatnej, praktycznej i użytecznej  informacji. Ile jest warta informacja o tym kto ma na swoim koncie najwięcej nieudanych wdrożeń i dlaczego. Obiektywne przesłanki. Jak uchronić się przed błędami które mogą być bardzo kosztowne. Skorzystać z wiedzy o błędach tych którzy już za nie zapłacili. W Polsce nie jeden zarząd, kierownik wdrożenia stracił pracę lub został zdegradowany. Czy naprawdę przedsiębiorcy potrafią uczyć się na błędach innych. Repertuar błędów popełnianych na projektach informatycznych jest ten sam od wielu lat. Decydenci cały czas przeceniają swoje możliwości, bagatelizują wiedzę na temat projektów, powierzają zarządzanie projektami ludziom bez odpowiedniego przygotowania.


W Polsce nie ma ani jednej firmy zajmującej się wdrożeniami systemów klasy ERP która nie miła by na swoim koncie nieudanego wdrożenia.  Powodów jest wiele, a wina nigdy nie leży tylko po jednej stronie.

Czy znasz nieudane wdrożenia SAP, IFS, QAD, Lawson, Infor, Oracle, Microsoft, SAGE, TETRA, Baan, Exact, Epicor, Scala, BPCS, IBS, ABAS, Jevees, Comarch, BPSC, TETA, SAFO, Asseco, SoftLAB, SAGE Symfonia, itp.

Ile warta jest dla Ciebie taka wiedza. Po licytujmy. Napisz na adres bgc@bgc.com.pl. Może Twoja oferta będzie najbardziej korzystna.

[poll id=”5″]


—————————– ENGLISH Version —————————————

Why knowledge about unsuccessful implementations is so valuable. Can be a powerful boost of knowledge. The form of free, practical and useful information. How much is worth the information about who has had many failed implementations and why.Objective grounds. How to guard against errors that can be very costly. Benefit from the knowledge of the mistakes of those who have already paid for it. In Poland, not a board, project manager lost his job or been demoted. Do you really entrepreneurs can learn from the mistakes of others. Repertoire errors on IT projects is the same for many years.Policymakers at all times overestimate their capabilities, knowledge underestimate projects entrust the management of projects to people without adequate preparation.

In Poland, there is not one company which is implementing an ERP system that is not nice to your account failed implementation. There are many reasons, and the wine is never only one side.

Do you know the unsuccessful implementation of SAP, IFS, QAD, Lawson, Infor, Oracle, Microsoft, SAGE, TETRA, Baan, Exact, Epicor, Scala, BPCS, IBS, ABAS, Jevees, Comarch, BPSC, TETA, SAFO, Asseco, Softlab SAGE Symphony, etc.

How much are you worth such knowledge. After licytujmy. Write to the address bgc@bgc.com.pl. Maybe your offer will be most advantageous.

————————— Deutsch Version —————————-

Warum Wissen über erfolglose Implementierungen ist so wertvoll. Kann einen kräftigen Schub von Wissen. Die Form des freien, praktische und nützliche Informationen. Wie viel wert ist die Information darüber, wer hat viele gescheiterte Implementierungen und warum hatte. Ein sachlicher Grund. Wie man sich gegen Fehler, die sehr kostspielig sein kann bewachen. Profitieren Sie vom Wissen der Fehler derjenigen, die bereits für sie bezahlt haben. In Polen gibt es ein Management, verlor seinen Job Projektleiter oder degradiert worden. Glaubst du wirklich, können Unternehmer lernen aus den Fehlern anderer. Repertoire Fehler auf IT-Projekte ist die gleiche für viele Jahre. Die politischen Entscheidungsträger zu allen Zeiten zu überschätzen ihre Fähigkeiten, Kenntnisse zu unterschätzen Projekte anvertrauen das Management von Projekten für Menschen ohne ausreichende Vorbereitung.

In Polen gibt es nicht eine Firma, die Implementierung eines ERP-Systems, das nicht nett zu Ihrem Konto ist fehlgeschlagen Umsetzung. Es gibt viele Gründe, und der Wein ist nie nur eine Seite.

Sind Sie mit der gescheiterten Einführung von SAP, IFS, QAD, Lawson, Infor, Oracle, Microsoft, SAGE, TETRA, Baan, Exact, Epicor, Scala, BPCS, IBS, ABAS, Jevees, Comarch, BPSC, TETA, SAFO, Asseco, Softlab SAGE Symphony, etc.

Wie viel sind Sie wert solches Wissen. Nach licytujmy. Schreiben Sie an die Adresse bgc@bgc.com.pl. Vielleicht ist Ihr Angebot wird am vorteilhaftesten ist.