Najlepsze ERP’y dla meblarstwa
The best ERP solution for the furniture industry

Rozwiązania dla meblarstwa zaowocowały powstaniem takich funkcjonalności jak konfigurator wariantów. Wdrożenie w meblarstwie to prawdziwe wyzwanie. Musimy zmierzyć się z rozkrojami płyt, wielokryterialnymi agregacje zleceń produkcyjnych via zlecenia sprzedaży, zarzadzaniem kolekcja lub modelem MTO czy też CTO (MTO v VC) współpraca z systemami zewnętrznymi, zarządzanie materiałami niepodzielnymi lub trudno podzielnymi, zarządzanie wariantami kolorystycznymi, tkaninami, duża liczba detali na produkcji. Wszystko to powoduje, że jeżeli zdecydujemy się na wdrożenie tradycyjnego model MRPII, lub funkcjonalności standardowej zaproponowanej przez producentów oprogramowania, nie wyprzedzimy konkurencji,  nie będziemy znali stopnia realizacji zleceń klientów, nie będziemy mogli planować i harmonogramować produkcji oraz nie będziemy znali rzeczywistych kosztów wytworzenia.


Oparcie się jedynie na standardzie to prawdziwa porażka. Niedowiarków przekonywać nie będę, mają wyjście uwierzyć i skorzystać z naszej rady lub samemu zapłacić za własne błędy. Z drugiej strony modyfikacje i ich ergonomiczna wersja kosztuje. Jednak trzeba sobie jasno odpowiedzieć czy wdraża się system dla efektów czy dla oszczędności. W meblarstwie nie mówimy o dziesięciu czy dwudziestu modyfikacjach standardu. Mówimy o znacznie większej liczbie dlatego ważne jest profesjonalne doradztwo.

Największe doświadczenie w meblarstwie w Polsce posiada Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. Na liście referencyjnej znajdują się wdrożenia w takich firmach jak Profim (Lider Informatyki), COM40 (największy producent mebli dla IKEA), Correct (największy w europie producent materacy), SITS, CIMIR, Fabryka Mebli Balma, Fabryka mebli Biurowych MDD, Fabryka Mebli Biurowych Mikoma, Andrewex.

Zapraszamy do współpracy Tel: +48 601 730 631.

Rely only on the standard is a real defeat. I will not convince the doubters are out to believe and take advantage of our board or the same pay for their own mistakes. On the other hand, modifications and ergonomic version costs. However, you need a clear answer whether the implemented system for effects or for saving. The furniture is not talking about ten or twenty modifications to the standard. We are talking about a much larger number so it is important for professional advice.

The greatest experience in the furniture industry in Poland has a Global Business Consulting Poland Sp. z.o.o. The list includes a reference implementation in companies such as Profim (Leader), COM40 (the largest manufacturer of furniture for IKEA), Correct (Europe’s largest manufacturer of mattresses), SITS, CIMIR, Balma Furniture Factory, Furniture Factory MDD Clerical, Office Furniture Factory MIKOMAX, Andrewex.

Welcome to cooperate phone: +48 601 730 631.

—————– ENGLISH VERSION —————-

Solutions for furniture industry has resulted in such features as the configurator options.Implementation of the furniture is a real challenge. We must face the rozkrojami plates, wielokryterialnymi aggregates production orders via the sales order, the management of a collection or model or CTO MTO (MTO v VC) to cooperate with external systems, materials management or difficult indivisible divisible, management options, color schemes, fabrics, a large number of details production. All this means that if we decide to implement the traditional model of MRPII, or functionality of the standard proposed by software vendors, not precede the competition, we will not know the degree of execution, we can not plan and harmonogramować production, and we will not know the actual cost of production.