Dlaczego MRP już nie wystarcza
Why MRP is not enough

Algorytm MRP nie stanowi już dzisiaj wiedzy tajemnej. Ma kilkadziesiąt lat i jest dawno temu opublikowany. Organizacja APICS, a w zasadzie APICS – The Association for Operations Management Stowarzyszenie zrzesza ponad 60 tys. członków w 20 tys. firmach na całym świecie. Czy to dużo jak na organizację zainicjowaną w 1957 r? Wg praktyków MRP dalej dla wielu przedsiębiorstw jest niczym uciekający pociąg (mimo swoich lat). Dlaczego mimo tak wielu wad i niedoskonałości producenci oprogramowania klasy ERP / ERPII tak bardzo zabiegają o marketingowa zgodność z APICS? Czy MRP jest skuteczną strategią logistyczną czy przedsiębiorstwa nie potrafią wyrosnąć ze swoich korzeni rzemieślniczych.

Co do jednego nie ma wątpliwości. Stowarzyszenie APICS zainicjowało i organizuje programy certyfikacyjne, tj. CPIM, CFPIM i CIRM, wynikające z jego założeń statutowych. Jest to obecnie ich Core Business. Obok dwóch innych organizacji tzn. ELA-The European Logistics Association i SOLE-The International Society of Logistics, APICS jest silnie związany z producentami oprogramowania klasy ERP / ERPII (pierwotnie MRP i MRPII).

Sam procesor MRP jest dzisiaj delikatnie mówiąc „lekko” przestarzały. Zresztą zauważyli to ludzie z APICS i w opisie standardu MRPII udoskonalili małe co nieco np. dokładając moduł CRP. Zauważyli to także producenci oprogramowania. Powstały systemy informatyczne klasy MES, APS, SCADA/HMI. Systemy te mimo ścisłej współpracy z systemem ERP który dalej jest nadrzędne zmieniają nieco logikę systemów produkcyjnych, systemów harmonogramowania szczegółowego produkcji, tworzenia (zasilania) i przetwarzania danych podstawowych. Zauważył to także Goldratt i opisał w swojej Teorii Ograniczeń,  zauważyli to juz dośc szybko twórcy Lean Manufacturing.

Współczesne systemy klasy ERP / ERPII które nie będą zawierały odpowiednich modyfikacji prawie zawsze fundują brak ergonomii pracy, zwiększone koszty funkcjonowania organizacji, generowanie dużej liczby dokumentów.

—————– ENGLISH VERSION —————————————

MRP algorithm is no longer a secret knowledge today. It has dozens of years and is a long time ago published. APICS Organization, in principle, APICS – the Association for Operations Management Association represents more than 60 thousand. 20 thousand members. companies worldwide. Is it a lot as an organization initiated in 1957? By MRP practitioners continue for many companies is like a runaway train (despite his years). Why despite so many flaws and imperfections ERP software vendors / ERPII so much seek compliance with the APICS Marketing? Is MRP is an effective logistics strategy that companies can not grow with their roots craft.

Every one no doubt. APICS The Association initiated and organizes the certification programs, ie, CPIM, CIRM CFPIM and as a result of its statutory objectives. It is out of their Core Business. In addition to two other organizations, ie, the ELA European Logistics Association and SOLE-The International Society of Logistics, APICS is strongly related to ERP software vendors / ERPII (originally MRP and MRPII).

MRP is the same processor today, to say the least „slightly” outdated. Anyway, noticed that the people of APICS and the description of the standard MRPII perfected little something such as being careful CRP module. It also noted vendors. The resulting systems MES, APS, SCADA / HMI. These systems despite close cooperation with the ERP system which continues to be paramount change a bit the logic of production systems, production systems, detailed scheduling, production (supply) and processing data. It also noted and described in Goldratt’s Theory of Constraints, is already noticed fairly quickly creators of Lean Manufacturing.

Modern ERP systems / ERPII which do not contain appropriate modifications almost always founds the lack of ergonomics, increased costs of operation of the organization, generating a large number of documents.