APICS, MRPII, ERP, ERPII, rachunek kosztów ABC, Teoria Ograniczeń, Lean Manufacturing

24 lutego 2011 roku odbyła się w Poznaniu konferencja dotycząca logistyki produkcji. Mieliśmy tam swoje 30 minut. Pan Janusz Pieklik zaprezentował tam wysoko oceniony przez uczestników materiał dotyczący złych doradców każdego szefa produkcji. Od standardów takich jak APICS poprzez systemy ERP, a skończywszy na konkretnych przykładach jak ekonomia potrafi wprowadzać nas w błąd. Wszystko co przekłada się na mniejsza produktywność, nie optymalność procesów, złe doradztwo w podejmowaniu decyzji i utracone zyski firmy.

English Version

February 24, 2011 was held in Poznan conference on the logistics of production. We had her 30 minutes. Janusz Pieklik presented there highly rated by participants in the material for the bad advisers of each head of production. From standards such as APICS by ERP systems, and ending with specific examples how science is able to introduce us to the confusion. All that translates into lower productivity, not optimality processes, bad advice in decision making and lost profits of the company.

—————————————– Deutsch Version —————————————————————————————
24. Februar 2011 in Poznan war Konferenz über die Logistik der Produktion statt. Wir hatten sie 30 Minuten. Janusz Pieklik präsentierte dort sehr von den Teilnehmern in dem Material für die schlechte Berater der einzelnen Leiter der Produktion bewertet. Von Standards wie APICS von ERP-Systemen, und endend mit konkreten Beispielen, wie die Wissenschaft kann uns die Verwirrung vorstellen. Alles, was führt zu geringerer Produktivität, nicht Optimalität Prozesse, schlechte Beratung bei der Entscheidungsfindung und entgangenen Gewinn des Unternehmens.