„Komponenty MRPII wg. APICS”

APICS The Association for Operation Management to organizacja non-profit, założona w 1957 roku; prezentuje siebie jako „The Educational Society for Resource Management” zatem kładzie nacisk na szkolenie. Organizacja zajmuje się standaryzacją metod sterowania produkcją znanych jako MRPMRPII.

MRP (material requirements planning) planowanie zapotrzebowania materiałowego, podstawowy standard sterowania produkcją i zapasami na podstawie zadanych harmonogramów produkcji opracowano na przełomie lat 60 i 70 XX wieku.

W latach 80 rozwinięto ten standard: MRP II ( ang. MRP – Manufacturing Resource Planning – Planowanie Zasobami Produkcyjnymi ). Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. Poza materiałami związanymi bezpośrednio z produkcją, MRP II uwzględnia także materiały pomocnicze, zasoby ludzkie, pieniądze, czas, środki trwałe i inne.

Funkcje MRP II:

Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning – SOP) – w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego. Plany te określają wzajemne zbilansowane wielkości sprzedaży, produkcji oraz poziomu zapasów magazynowych w poszczególnych okresach. Plany te będą wyznaczać plany wszystkich innych planów operacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie popytem (Demand Mankament – DEM) – obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jej celem jest określanie wielkości przyszłego popytu i ciągła aktualizacji tej wartości.

Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling – MPS) – funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami.

Planowanie pototrzeb materiałowych (Material Requirements Planning – MRP) – dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji.

Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) – dostarcza informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów.

Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem – INV) – wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów.

Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem – SRS) – kontroluje spływ (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych, w tym zaplanowanych przez MRP i MPS.

Sterowanie produkcją (Shop Floor Control – SFC) – umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.

Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning – CRP) – służy do badania, czy opracowane plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramu są osiągalne.

Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) – wspomaga kontrole wykonania planu zdolności produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska.

Zaopatrzenie (Purchasing PUR) – funkcja ta wspomaga czynności związane z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala ona tworzyć zlecenie zakupu czy harmonogram przyjęć dostaw.

Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resorce Planning – DRP) – wspomaga czynności związane z harmonogramowaniem przesunięć wyrobów pomiędzy punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem produkcji międzyzakładowej.

Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) – służy do planowania dostępności właściwych narzędzi specjalnych, aby można było bez przeszkód wykonać plan produkcji.

Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) – zadaniem jego jest umożliwienie pobierania z systemu MRP II danych o charakterze finansowym, ich przetworzenie i przekazywanie do osób odpowiedzialnych za planowanie finansowe.

Symulacje (Simulation) – umożliwia ocenę wpływu wprowadzonych zmian do poszczególnych elementów MRP II na plany finansowe, potrzeb materiałowych i zdolności wykonawczych.

Pomiar wyników (Performance Measurement) – jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu MRP II. Związane jest to z ustalaniem celów, które MRP II ma osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.

[poll id=”3″]