Trzy główne powody porażek większość wdrożeń ERP
Three main reasons for failures of the majority of ERP implementations

Czy znasz trzy główne powody porażek większości wdrożeń ERP. Niezależnie czy jesteś firmą handlową, produkcyjna, usługową czy zasobochłonną. Bez względu na branżę, wielkość firmy, obroty, liczbą zatrudnionych osób i liczbę użytkowników systemu ERP. Gorzkie fakty o których z reguły nikt nie chce mówić, a decydenci z wiadomo jakich powodów o porażkach mówią w kategoriach sukcesu. Czytaj dalej … (dostęp do artykułu wymaga zalogowania)

English version included.

Każdy z trzech głównych powodów porażek to sygnalizacja wierzchołka góry lodowej problemów których można uniknąć.
1. Błędnie wybrane oprogramowanie ERP.

Zadanie szefa IT, dyrektora zarządzającego czy właściciela nie jest łatwe. Musi podjąć decyzję o zakupie czegoś, co jest w 100% wirtualne. Jeżeli nie doradza Ci profesjonalna firma doradcza kupujesz wrażenia. Przedsiębiorcy popadają w pułapkę referencji, prezentacji, najlepszych praktyk biznesowych i siły standardu.  Brak znajomości standardów zarządzania takich jak MRPII opracowany przez APICS  skutkuje wymyślaniem oderwanych od logiki systemu ERP modyfikacji. Wybrany system nie zawsze ma możliwość zmodyfikowania go, a wiele kluczowych funkcjonalności może okazać się nietykalnymi dla modyfikacji. Trudno zauważyć różnicę pomiędzy SAP, a BPSC, czy też między Microsoft Dynamics, a Exact, pomiędzy Comarch a IFS itp. Tak rodzi się błędny wybór. Skutkuje on przekroczeniem czasu, kosztów i zakresu wdrożenia.

2. Narzucanie nierealnego czasu i kosztu wdrożenia oprogramowania ERP.

Większość klientów naciska na czas wdrożenia nie mając jakiejkolwiek wiedzy na temat realności wykonania zadania. Lekceważy się szczyty sprzedaży, okres wakacyjny, konieczność dużego zaangażowania pracowników w proces wdrożenia. Jeżeli do tego dołoży się jeszcze brak funduszu motywacyjnego to jesteśmy najlepszej drodze do porażki. Handlowcy sprzedający systemy klasy ERP to bardzo dobrze przeszkoleni ludzie z najprzeróżniejszych technik sprzedaży.  Wiedzą, że jeżeli klienci naciskają na czas wdrożenia, to jedynym wyjściem aby sprzedać oferowane rozwiązanie (i odebrać prowizję dla której pracują) jest upewnić klienta w słuszności decyzji na temat realności czasu wdrożenia. Podobnie jest z kosztem wdrożenia. Rozwiązania droższe mają mniejsza szansę na sprzedaż. Dlatego rozwiązania z wyższej półki takie jak SAP, IFS Applications, Oracle JD Edwards, Dynamics AX, Oracle eBusiness Suite, Infor ERP LN (Baan), Lawson (Intentia/ Movex) od kliku lat oferowane są w cenie rozwiązań z niższej półki. Zresztą o profesjonaliźmie może świadczyć zestawienie oferentów np. BPSC, SAP, Exact itp. Prawdziwe koszty wdrożenia potrafią policzyć tylko eksperci.

3. Błędne zarządzanie projektem i zmiany zakresu projektu.

W projekt strony muszą się angażować od samego początku do jego zakończenia. Wielkie zrywy na trzy czy też dwa miesiące przed startem produktywnym to gaszenie pożarów, a nie zarządzanie. Dane przygotowywane na ostatnią chwilę obarczone są w 100 przypadkach na 100 dużym procentem błędów. Funkcjonalności które startują nie przetestowane. Wieczna rotacja pracowników (zwłaszcza użytkowników kluczowych). Wielkie zmiany w funkcjonalnościach systemu ERP na kilka dni przed jego startem itp. Brak testów systemu. Niedoszkoleni użytkownicy kluczowi i końcowi. Brak instrukcji stanowiskowych i instrukcji obsługi systemu ERP. Startowanie systemów na siłę, w oparciu o zasadę „jakoś to będzie”.

Firma Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie w procesie wyboru i wdrożenia systemu klasy ERP.

=================== ENGLISH VERSION =======================

Do you know the three main reasons for failure of most ERP implementations. Whether you’re a trading company, manufacturing, service and resource intensive. No matter what industry, company size, turnover, number of persons employed and the number of users of the ERP system. Bitter facts of which generally nobody wants to talk, and policy makers to know what the reasons for failures are saying in terms of success.

Each of the three main reasons for failure to signal an iceberg of problems that can be avoided.
1. Incorrectly selected ERP software.

The task of the Head of IT, managing director or owner is not easy. Must decide whether to buy something that is 100% virtual. If you do not advise you to buy a professional consulting company experience. Entrepreneurs fall into the trap of reference, presentations, best practices, business and labor standards. Lack of knowledge management standards such as MRPII developed by APICS the effect of discrete logic inventing the ERP system modifications. The selected system does not always have the ability to modify it, and many of the key features can be nietykalnymi for modification. It is hard to tell the difference between SAP and BPSC, or between Microsoft Dynamics and Exact between Comarch and IFS, etc. This is how a wrong choice. It results in exceeding the time, cost and scope of implementation.

2. Imposing an unrealistic time and cost of implementing ERP software.

Most of the customers pushing for deployment time without having any knowledge about the reality of the task. Neglects the tops sales for the holiday period, the need for strong involvement in the process of implementation. If this will still lack the incentive fund, we are the best way to defeat. Traders seller ERP systems are very well trained people with the most diverse sales techniques. They know that if customers insist on implementation time, the only way to sell the offered solution (and receive a commission for which they work) is to make sure the client in the validity of decisions about the reality of implementation time. Similarly, the cost of implementation. The solutions are less expensive opportunity for sale. Therefore, higher-end solutions such as SAP, IFS, Oracle, JD Edwards, Dynamics AX, Oracle eBusiness Suite, SSA ERP LN (Baan), Lawson (Intentia / Movex) for several years are offered at a price lower priced solutions. As a matter of professionalism can provide a list of bidders for example, BPSC, SAP, Exact, etc. The real costs of implementation can only count the experts.

3. Incorrect changes to project management and project scope.

The project parties must be involved from the very beginning to its completion. Great spurts of three or two months before the start of a productive firefighting, rather than management. Data prepared at the last minute are burdened with 100 cases out of 100 large percentage errors. Functionality that start not tested. Eternal turnover of staff (especially the key users). Great changes in the functionalities of an ERP system for a few days before his departure, etc. No testing system. Niedoszkoleni key and end users. No instruction manual stand and ERP system. Starting on the strength of the systems, based on the principle of „things could be worse. ”

Global Business Consulting Company Poland Sp. z o. o. specializes in professional consulting in the selection and implementation of ERP system.