Opis standardu MRPII
Description of the MRPII standard

MRPII Standard System został opisany w podziale na dziewięć części i 18 załączników.

(MRPII standard system is described by nine sections and 18 annexes).

Część 1 – Wprowadzenie, składa się z dwóch rozdziałów:
– Omówienie Standardu
– Podstawy architektury oprogramowania.
Część 2 – Kierowanie biznesem, składa się z trzech rozdziałów:
– Planowanie sprzedaży i produkcji
– Główny harmonogram produkcji;
– Zarządzanie popytem.
Część 3 – Planowanie potrzeb .materiałowych, składa się z sześciu rozdziałów:
– Logika wyznaczania potrzeb netto i sprawdzania wyjątków MRPII;
– Planowanie zleceń i rozwinięcia;
– Wejście do sekwencji planowania procesów;
– Trwale zaplanowane zlecenia;
– Znakowanie;
– Humanistyczna inżynieria.
Część 4 – Podsystemy obsługujące Planowanie Potrzeb Materiałowych, składa się z czterech rozdziałów:
– Podsystem BC7M;
– Podsystem Transakcji Zapasów;
– Podsystem Harmonogramów Spływu;
– Podsystem Trwale Zaplanowanych Zleceń.
Część 5 – Wykonywanie Planu Potrzeb Materiałowych, składa się z trzech rozdziałów:
– Podsystem Marszrut Technologicznych;
– Harmonogramowanie Warsztatowe i Rozdzielnictwo;
– Harmonogramowanie Dostawców i Pokrewne Działania Zaopatrzeniowe.
Część 6- Planowanie Zdolności i ich Kontrola, składa się z dwóch rozdziałów:
– Planowanie Zapotrzebowań na Zdolności;
– Kontrola Wejścia / Wyjścia.
Część 7 – Planowanie Dystrybucji i Wielozakładowość, składa się z jednego rozdziału:
– Planowanie Zasobów Dystrybucji.
Część 8 – Integracja z Innymi Funkcjami, składa się z czterech rozdziałów:
– Planowanie i Kontrola Narzędzi;
– Interfejs Planowania Finansowego;
– Symulacja;
– Pomiar Działania
Część 9 – Wspomaganie Projektowania i Ogólne Specyfikacje, składa się z siedmiu rozdziałów:
– Moduł Głównego Harmonogramowania Produkcji;
– Moduł Zarządzania popytem;
– Planowanie Potrzeb Materiałowych
– Moduł Harmonogramowania Warsztatowego i Rozdzielnictwa;
– Kontrola Wejścia / Wyjścia;
– Harmonogramowanie Dostawców
– Negocjacje.

Wykaz załączników:
1. Dwu Poziomowe Główne Harmonogramowanie Produkcji;
2. Systemy bez Koszykowe i Koszykowe;
3. Logika Planowania Materiałowego bez Uwzględniania Ponownego Harmonogramowania;
4. Automatyczne Ponowne Harmonogramowanie;
5. Zapas Bezpieczeństwa i Czas Bezpieczeństwa;
6. Dynamiczne Zlecanie Ilości;
7. Równoważenie Danych o Potrzebach Brutto;
8. Porządkowanie Elementów dla Ponownego Planowania;
9. Trwale Zaplanowane Zlecenia;
10. Pełne Znakowanie;
11. Poziome a Pionowe Prezentowanie MRP;
12. Streszczenie Raportów;
13. Modularny BOM;
14. Logika Kodowania Niższych Poziomów;
15. Demontaż, Sortowanie i Procesy Chemiczne;
16. Usuwanie Zaplanowanych Zleceń i Moment Zwalniania Zleceń;
17. Alternatywna Metoda Harmonogramowania Montażu Końcowego;
18. Aktualizowanie Zapotrzebowań na Komponenty w Trwale Zaplanowanych Zleceniach.

[poll id=”7″]

———————————————— ENGLISH VERSION ——————————————————————–

Part 1 – Introduction, consists of two chapters:
– Discussion of Standard
– Basic software architecture.
Part 2 – Targeting business, consists of three chapters:
– Sales planning and production
– Leading production schedule;
– Demand management.
Part 3 – Scheduling needs. Materiel consists of six chapters:
– The logic of determining the needs of the net and check exceptions MRPII;
– Planning and development contracts;
– Access to the sequence of planning processes;
– Permanently planned order;
– Marking;
– Engineering Humanities.
Part 4 – Subsystems that support for Material Requirements Planning, consists of four chapters:
– Subsystem BC7M;
– Subsystem Stock Transaction;
– Subsystem Schedules rafting;
– Subsystem Permanently Scheduled Orders.
Part 5 – Implementation Plan Needs Materials, consists of three chapters:
– Subsystem routings;
– Scheduling Workshop and distribution;
– Supplier Scheduling and Related Activities Supply.
Chapter 6 – Capacity Planning and Control, consists of two chapters:
– Requests for capacity planning;
– Control Input / Output.
Part 7 – Planning and Distribution Wielozakładowość, consists of one chapter:
– Distribution Resource Planning.
Chapter 8 – Integration with other functions, consists of four chapters:
– Planning and Control Tools;
– Interface Financial Planning;
– Simulation;
– Measurement of Activities
Part 9 – Aided Design and General Specifications, consists of seven chapters:
– Main Module Production Scheduling;
– Module Management of demand;
– Material Requirements Planning
– Scheduling module workshop and rationing;
– Control Input / Output;
– Scheduling Suppliers
– Negotiations.

List of Annexes:
1st Two-level Main Production Scheduling;
2nd Systems without baskets and Koszykowa;
3rd Material Planning logic without regard to the Re-Scheduling;
4th Automatic re-scheduling;
5th Time Store Security and Safety;
6th Dynamic Outsourcing quantities;
7th Balancing Data Needs of the Gross;
8th Organizing Elements for Re-Planning;
9th Permanently Scheduled Orders;
10th Complete Marking;
11th Horizontal and vertical Showing MRP;
12th Summary Reports;
13th Modular BOM;
14th Logic Coding lower levels;
15th Dismantling, sorting and Chemical Processes;
16th Deleting Scheduled Orders and moment release of orders;
17th Alternative Method of Scheduling Final Assembly;
18th Updating requests for components in the Permanently Scheduled orders.

—————————————— Deutsch Version ———————————————————-

(MRPII Standard-System besteht aus neun Sektionen und 18 Anhängen beschrieben).

Teil 1 – Einleitung, besteht aus zwei Kapiteln:
– Diskussion der Standard
– Grundlegende Software-Architektur.
Teil 2 – Targeting Geschäft besteht aus drei Kapiteln:
– Sales Planung und Produktion
– Führende production schedule;
– Demand Management.
Teil 3 – Planung braucht. Materiel besteht aus sechs Kapiteln:
– Die Logik der Ermittlung der Bedürfnisse des Netzes zu überprüfen und Ausnahmen MRPII;
– Planung und Entwicklung Verträge;
– Zugriff auf die Abfolge von Planungsprozessen;
– Dauerhaft Planauftrag;
– Kennzeichnung;
– Engineering Geisteswissenschaften.
Teil 4 – Subsysteme, die Unterstützung für die Bedarfsplanung, besteht aus vier Kapiteln:
– Subsystem BC7M;
– Subsystem Stock Transaktion;
– Subsystem Schedules Rafting;
– Dauerhaft Subsystem Orders Scheduled.
Teil 5 – Implementation Plan Needs Materials, besteht aus drei Kapiteln:
– Subsystem Arbeitsplänen;
– Workshop Scheduling und Verteilung;
– Lieferantenterminplanung und verwandte Aktivitäten Supply.
Kapitel 6 – Capacity Planning and Control, besteht aus zwei Kapiteln:
– Anträge für die Kapazitätsplanung;
– Control Input / Output.
Teil 7 – Planung und Verteilung Wielozakładowość besteht aus einem Kapitel:
– Distribution Resource Planning.
Kapitel 8 – Integration mit anderen Funktionen, besteht aus vier Kapiteln:
– Planung und Control-Tools;
– Interface Finanzplanung;
– Simulation;
– Messung der Aktivitäten
Teil 9 – Aided Design und Allgemeine Daten, besteht aus sieben Kapiteln:
– Hauptmodul Production Scheduling;
– Management-Modul der Nachfrage;
– Bedarfsplanung
– Scheduling Workshop-Modul und der Rationierung;
– Control Input / Output;
– Terminierung Suppliers
– Verhandlungen.

Liste der Anhänge:
1. Zwei-Level-Main Production Scheduling;
2. Systeme ohne Körbe und Koszykowa;
3. Material Planning Logik ohne Rücksicht auf die Re-Scheduling;
4. Automatische Re-Scheduling;
5. Time Store Security and Safety;
6. Dynamic Outsourcing Mengen;
7. Balancing Daten muss der Gross;
8. Organisationselemente für Re-Planung;
9. Dauerhaft eingeplanten Aufträge;
10. Vollständige Kennzeichnung;
11. Horizontale und vertikale Anzeigen MRP;
12. Zusammenfassenden Berichten;
13. Modular BOM;
14. Logic Coding unteren Ebenen;
15. Demontage-, Sortier-und chemischen Prozessen;
16. Löschen von geplanten Aufträge und Moment Freigabe von Aufträgen;
17. Alternative Methode der Terminplanung Final Assembly;
18. Aktualisierung Zugriffe für Bauteile in der geplanten Aufträge dauerhaft.