Dynamics AX 2012 – lista Addon’ów lub soft. zew. dla AX

Co zrobić kiedy Twoje przedsiębiorstwo jest zbyt elastyczne czy też oczekiwania w stosunku do Dynamics AX 2012 są wykraczające poza dostępne w standardzie?  Rozwiązań może być kilka, ale ja proponuję od sprawdzenia czy Twoje konkretne potrzeby nie mają pokrycie w rozszerzeniu które ktoś już gdzieś wykonał.  Partnerzy Dynamics AX w ramach realizacji projektów dopisali całe moduły gotowe do użycia. W niniejszym poście udostępniamy listę dodatków tzw. Addon’ów do najnowszej wersji Dynamics’a oraz ich opis funkcjonalny.

Od takich które są drobną funkcjonalnością i poprawiają ergonomię pracy, poprzez takie które uzupełniają braki funkcjonalne, lepiej prezentują i wizualizują dane, aż do  gotowych modułów uzupełniających braki funkcjonalne takie jakie są w obszarze Kadr i Płac.

[monetisa]

Obszar  Nazwa Addon lub programu zew. współpracującego z Dynamics AX  Producent
HR  AX People
Funkcje pracownicze (pracownicy, absencje, informacje, raporty, wieczyste kartoteki), funkcje płacowe (obsługa bieżąca list płac, kartoteka płacowa, integracja z Płatnik ZUS, kwestionariusze podatkowe, fundusze pracownicze, listy wypłat z funduszu socjalnego, raporty, karty pracy, koszt, płac), sprawozdawczość, ustawienia (podstawowe przeliczniki systemu, algorytmy płacowe, kalendarz i absencje, struktura, słowniki, opisy, administracja). Napisany w języku X++, zarejestrowany jako Add-on, działa w architekturze dwu i trójwarstwowej, MS SQL lub Oracle.
 DST
HR  AX Honoraria 2012
Kartoteka osobowa, ewidencja nieobecności i czasu pracy, pożyczki i spłaty pożyczek, potrącenia alimentacyjne i komornicze, wyliczanie wynagrodzeń, księgowanie wypłat zintegrowane z Modułem Księga Główna oraz generacja przelewów pracowniczych, do US, ZUS i innych dostawców (np. komorników), raporty & raporty GUS, generator PIT, współpraca z Płatnik ZUS
 Bonair
 Obszar finansów, księgowości i controllingu
 FIN  Księga GłównaFunkcjonalności poprawiające ergonomię pracy z KG. Axacom
 FIN  Koszty Rzeczywiste
Moduł Koszty Rzeczywiste to rozwiązanie wyceniające produkcję półfabrykatów i wyrobów w koszcie rzeczywistym, na poziomie kosztów bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych.
IBConsulting
 FIN / CTRL  Rachunek Kosztów
Moduł Rachunek Kosztów jest zaawansowanym narzędziem kontroling-owym, wykorzystywanym do automatycznego rozliczenia kosztów i dokonywania przeksięgowań miesięcznych zgodnie z ustalonym modelem, na podstawie wartości zaksięgowanych w Księdze Głównej oraz w innych modułach analitycznych systemu Microsoft Dynamics AX.
IBConsulting
 FIN  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Axacom
 FIN Rabaty Retrospektywne
Rozbudowany system rabatowania. Szczegóły na stronie http://www.ibconsulting.pl/index.php/zarzdzanie-finansami/rabaty-retrospektywne
IBConsulting
 FIN AX WindykacjaOprogramowanie do obsługi zaawansowanych procedur windykacyjnych. Funkcjonalności:

 • monitorowanie stanu należności
 • masowa dystrybucja korespondencji upominawczej
 • ewidencja ugód ratalnych i postępowań specjalnych
 • zarządzanie odsetkami
 • analiza realizacji wypłat
Asseco
 FIN Kreator Sprawozdań
Bilans, CIT2, CIT8, DG1, F01, RF01, Rachunek przepływów
COIG
 EAM Invert
Oprogramowanie do obsługi szeroko rozumianych urządzeń, środków trwałych firmy oraz nieruchomości wraz z ich zeskanowaną dokumentacją. Posiada rejestr zdarzeń związanych z zadaniami remontowymi realizowanymi na obiektach (urządzeniach) w fazie zgłoszenia, planowania działań i realizacji. Oprogramowanie umożliwia prognozowanie i rozliczania kosztów.Wykaz funkcjonalności:

 • tworzenie budżetów, rejestracja kosztów ponoszonych w związku z realizacją danego zadania budżetowego,
 • rozliczanie kosztów według ustalonej stałej ceny lub fakturowania na bazie rzeczywiście ponoszonych kosztów i zużytych na zadanie godzin wraz z ustaloną marżą,
 • dwie metody rozliczania dla zadań „zewnętrznych”: „Time & Material” lub „Fixed Price”,
 • definiowanie wielopoziomowych struktur zadań z dowolną ilością sekcji,
 • elastyczna struktura hierarchiczna pozwalająca na tworzenie zadań wzajemnie od siebie zależnych (nadrzędnych i podrzędnych), umożliwiająca zdefiniowanie zadania remontowego dowolnego typu,
 • definiowanie standardowych zadań remontowych, powtarzanych cyklicznie po określonym czasie lub odpowiednim „przebiegu” urządzenia.
COIG
 Obszar sprzedaży detalicznej
 Retail AXRetailer
Wsparcie sieci handlowych w obszarze zaopatrzenia i dystrybucji, księgowości, obsługi klienta, zarządzania personelem oraz zapewniają zaawansowane możliwości analityki biznesowej, umożliwiające optymalizację działania każdego z tych obszarów i dostarczające danych, w oparciu o które można bezpiecznie podjąć strategiczne dla całej sieci decyzje.
IBConsulting
 Retail Rozwiązania dla RetailOprogramowanie usprawniające handel detaliczny, zarówno w zakresie sprzedaży, zarządzania sklepem, jak i gospodarki magazynowej. Funkcjonalności:

 • prognozowanie popytu
 • alokacja towarów
 • obieg dokumentów
 • zarządzanie ceną
 • płatności w sieci detalicznej
 • integracja z systemem POS
IT PiAST
 Obszar produkcji
 PROD  Produkcja Procesowa – ERP Solution for Process Manufacturers

 • zaawansowane zarządzaniem recepturami – konwersja jednostek miar, skalowalność receptur, wiele wersji danej formuły i receptury, wedle których wytwarzanych jest wiele produktów w ramach jednego procesu produkcyjnego, recyrkulacja surowców,
 • szczegółowa identyfikacja kosztów – automatyczne przypisywanie kosztów pośrednich tj. kosztów pracy maszyn czy ludzi do poszczególnych zleceń,
 • zaawansowane rozliczanie kosztów ewidencyjnych – możliwość rozłożenia kosztów produkcji na kilka produktów otrzymywanych w ramach jednego procesu produkcyjnego,
 • kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • śledzenie partii w całym procesie logistycznym – wspierające proces kontroli jakości, stałe monitorowanie towaru od dostawcy surowca, przez produkcję, po dostarczenie do odbiorcy.
Fullscope
 PROD  Mistrz Produkcji
Obsługa procesów produkcyjnych za pomocą terminali bezprzewodowych z czytnikami kodów kreskowych.
IBConsulting
 PROD  ITP SmartClientFunkcjonalności:

 • zamówienie zakupu (weryfikacja zgodności i ilości towarów, kontrola jakości, obsługa nr seryjnych)
 • transport palet (możliwości podmiany palety, możliwość zmiany lokalizacji docelowej),
 • marszruta pobrania (automatyczne przerezerwowanie towarów, marszruta pobrania, automatyczne generowanie uzupełnień, automatyczne generowanie propozycji opakowań, nr seryjne),
 • przeniesienie towarów
 • Uzupełnienia (dynamiczne min & max dla lokalizacji, uzupełnianie z wykorzystanie lokalizacji pośredniej, uzupełnianie niepełnopaletowe),
 • Zamówienie sprzedaży (komasacja palet, łączenie zamówień, minimum logistyczne),
 • zamówienie przeniesienia
 • inwentaryzacja (inwentaryzacja ciągła, kilkuetapowa inwentaryzacja, zlecenia inwentaryzacji),
 • Zgłoszenie wyrobów gotowych (automatyczny rozbiór surowców, automatyczne rozpoczęcie zlecenia, nr seryjne),
 • karty marszrut,
 • lista pobrań (zarządzanie towarami WIP),
 • RCP (weryfikacja czasu pracy, rejestracja godzin w projektach i na produkcji, rejestracja czasu pracy pracowników),
 • Projekty (lista pobrań na projekty),
 • rejestrowanie w Microsoft Dynamics AX danych z urządzeń podłączonych do maszyn i narzędzi produkcyjnych, w tym czytników kodów kreskowych.
 • Dane z kodów kreskowych przenoszone są automatycznie po zeskanowaniu do właściwych formularzy w bazie danych systemu Microsoft Dynamics AX. W przypadku niezgodności operator terminala może poprawić w aplikacji wprowadzane dane,
 • zmiana lokalizacji palet z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych,
 • praca w trybie off-line i on-line,
 • automatyczne i ręczne przypisywanie zadań,
 • obsługa wielooddziałowości,
IT PiAST
 PROD  Produkcja Axacom
 PROD  Intex Professional (branża dziewiarska, odzieżowa, galanteria skórzana, obuwie) Intex
 PROD  AX BioTech
Addon dla przedsiębiorstw działających w branży life sciences, zgodnie z wytycznymi metodologii GAMP 5.

 • zarządzanie recepturami – konwersja jednostek miar, skalowalność receptur, przechowywanie wielu wersji danej receptury,
 • zaawansowaną kontrolę jakości – kontrola procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, w tym rejestracja i analiza danych jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów,
 • nadzór nad wszystkimi etapami produkcji – od zwolnienia partii przyjętej od dostawcy i rozdzielenia określonych surowców do konkretnej produkcji, aż do momentu sprzedaży,
 • optymalizację kosztów produkcji – planowanie produkcji, zakupów i sprzedaży, bilansowanie zasobów produkcyjnych,
 • kompleksowe rozliczanie kosztów  – ewidencjonowanie wyrobów po kosztach rzeczywistych, identyfikacja i rejestracja kosztów, rozłożenie kosztów produkcji na kilka produktów otrzymywanych w ramach jednego procesu produkcyjnego, kontrola rentowności produkcji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw – śledzenie partii dostawców, integracja łańcucha dostaw,
 • wsparcie opracowania receptur, analiz chemicznych i mikrobiologicznych surowców i produktów, opracowania dokumentacji rejestracyjnej, wykonania serii próbnych (na potrzeby rejestracji, badań klinicznych, itp.),
 • usprawnienie pakowania i konfekcjonowania wyrobów gotowych w różnego rodzaju opakowania (tuby, słoiki, butelki, kartoniki) oraz magazynowania produktów,
 • konfigurację z oprogramowaniem i urządzeniami zewnętrznymi np. systemem kodów kreskowych,
 • wsparcie rutynowych kontroli, okresowych przeglądów i remontów maszyn
 IBConsulting
 PROD  orgAniX
Oprogramowanie dla  zakładów chemicznych. Umożliwia  pełną automatyzację i optymalizację procesu wytwórczego.  orgAniX spełnia wytyczne GAMP 5, a także wspiera firmę w realizacji wymogów ISO oraz ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z dyrektyw rozporządzenia REACH.
 IBConsulting
 PROD  Gaz & Oli  XPlus
 PROD  Produkcja dla branży spożywczej – Dynamics Food & Beverage by KCS.net  KCS.net
 PROD  Dynamics Automotive by KCS.net – Our Solution for Automobile Suppliers  KCS.net
 PROD  Produkcja dyskretna – Prodware Discrete Manufacturing for AX  Prodware
 Narzędziownia, utrzymanie ruchu
 TOOLS  TOP TOOLS
Oprogramowanie do gospodarki narzędziowej. Służy do ewidencji narzędzi i przyrządów. Program może być zastosowany do obsługi wypożyczalni nie tylko narzędzi i przyrządów, ale również np. dowolnego wyposażenia oraz dokumentacji.
 COIG
 Obszar zarządzania jakością
 QM  Kontrola Jakości

 • dowolność definiowania metod badań (z uwzględnieniem rożnych formatów danych ich wyników),
 • możliwość indywidualnego opracowania grupy badań dla każdego towaru lub grupy towarów/materiałów,
 • szczegółowy rejestr próbek (określenie typów próbek, ilości pobrania, statusu próbki, dat badań, tworzenie etykiet próbek, w tym za pomocą terminali i drukarek przenośnych w miejscu pobierania próbki,
 • definiowanie różnych statusów KJ (słownik) oraz ich ograniczeń w transakcjach magazynowych; możliwość zablokowania całej partii,
 • automatyczne generowanie dokumentów tj. Certyfikat Analizy i Protokół Badań,
 • obsługa magazynów Kontroli Jakości (kwarantanny),
 • rejestracja czasu pracy pracowników KJ w powiązaniu z definicjami procesów KJ dla danego badania, automatyczne przenoszenie czasów badań (jako nośników kosztów) do rozliczania w module finansowym,
 • śledzenie ścieżki zużycia danej partii surowca za pomocą mechanizmu rozwijanego drzewa,
 • kalkulacja zużycia substancji czynnej w zleceniu produkcyjnym na podstawie jej zawartości w danej partii
 IBConsulting
 Obszar sprzedaży
 SD   Faktura zaliczkowa  Arcus SI
 Mobile  Axacom Mobile Sales  Axacom
 Obszar logistyki
 LOG  Mistrz Magazynu
Obsługa procesów magazynowych za pomocą terminali bezprzewodowych z czytnikami kodów kreskowych
IBConsulting
 LOG  Magazyn IT PiAST
 LOG  Zarządzanie Zapasami Axacom
 LOG  Systemy Logistyczne IT PiAST
 LOG  Zarządzanie Transportem

 • definicję przewoźnika i ładowności jego samochodów,
 • definicję tras, przypisanie przewoźników oraz odbiorców do trasy,
 •  automatyzacja przypisania zamówienia do trasy,
 • kontrola załadunku (ilości palet – system ostrzega, jeżeli samochód domyślnego przewoźnika ma za mało miejsca na obsłużenie zamówienia),
 • tworzenie listu przewozowego,
 • kontrolę dat dostaw,
 • obsługę statusów danego transportu (w załadunku / wysłany),
 • porównywanie informacji kosztowej uzyskanej od przewoźnika z realną długością danej trasy (integracja z Google Maps, dopuszczone jest pewne odchylenie np. ze względu na objazdy),
 • raportowanie współpracy z przewoźnikiem.
IBConsulting
 LOG  Zarządzanie Transportem

 • Zarządzanie taborem
 • ewidencja pojazdów i wyposażenia
 • ewidencje przebiegów
 • kontrakty na dzierżawę pojazdów (cysterny kolejowe, autocysterny, samochody kontenerowe, naczepy)
 • normy spalin i podatek paliwowy
 • integracje z modułem środków trwałych
 • możliwość ewidencjonowania środków transportu własnego i obcego
 • ewidencja kierowców oraz ich uprawnień (certyfikaty, szkolenia)
 • Odbiór towaru przez kontrahentów (zarządzanie odbiorem własnym)
 • Zarządzanie zamówieniami dostaw:
 • ewidencja zamówienia dostawy
 • obsługa dyspozycji przewozu
 • zarządzanie i rozliczanie tras
 • Planowanie transportu:
 • wsparcie planowania dla tras
 • kontrola ładowności
 • integracja z zewnętrznymi systemami planowania (import/eksport danych)
 • ograniczenia dostawy i uwzględnienie ich w planowaniu
 • Kontrola procedury akcyzowej – obowiązek stosowania systemu przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych EMCS
 • Kontrola wjazdów i wyjazdów na teren przedsiębiorstwa
 • Inwentaryzacja na środkach transportu (po rozliczeniu tras):
 • nadwyżka towaru
 • niedobór towaru
 • Zastosowanie urządzeń mobilnych – pełna komunikacja z kierowcą dotycząca realizacji transportu
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami systemu 
 • Integracja z systemami wagowymi
 • Integracja z systemami celnymi:
 • EMCS
 • OSOZ
 • ewidencje składu podatkowego
 • Kontrola ładunków niebezpiecznych (ADR)
 • Koszty transportu:
 • rozliczanie kosztów pośrednich oraz reguł alokowania kosztów (Koszt Własny Sprzedaży)
 • alokacja kosztów transportu na poszczególne dostawy
 • rozliczanie kosztów transportu (mi.in.: transport kolejowy ładowny, odprawa celna, koszty spedycji, transport kolejowy próżny, transport drogowy, opłaty dodatkowe na linii kolejowej szerokotorowej, transport drogowy własny, transport drogowy obcy, pojazd własny + kierowca obcy)
 XPlus
 LOG Połączenie Microsoft Dynamics AX z zewnętrznym systemem spedycyjnym Axacom
 LOG  ITP WCS ClientOprogramowanie do zarządzania systemami przenośnikowymi i regalami karuzelowymi w czasie rzeczywisty. Zlecenia tworzone w systemie WMS są przesyłane i przetwarzane przez system ITP WCSClient, a następnie przekazywane do urządzeń automatyki magazynowej, uczestniczących w procesach magazynowych, odpowiednio nimi sterując oraz zbierając informacje zwrotne.  IT PiAST
 Rozwiązania dla telekomunikacji, operatorów TV kablowej
 LOG  Aplikacja TerminalowaOprogramowanie automatyzuje wszystkie procesy logistyczne w firmie produkcyjnej bądź dystrybucyjnej. Automatyzowane procesy to procesy zakupów i przyjęć towarów oraz surowców,  procesy obsługujące zużycie materiałów na produkcji, przyjęcie wyrobu gotowego z produkcji   czy obsługę wysyłki do klienta. Stosując kody kreskowe do oznaczania towarów, system jest w stanie na podstawie kodu na palecie znaleźć odpowiedni towar i jego ilość a następnie automatycznie zaksięgować przyjęcie dla wskazanego zamówienia zakupu w systemie Microsoft Dynamics AX. Asseco
 Billing  TOP Tel
Oprogramowanie dla operatorów usług masowych takich jak:

 • telefonia,
 • internet,
 • telewizja kablowa i satelitarna,
 • sprzedaż energii elektrycznej,
 • itp.),

dla których automatyzacja procesu rozliczeń z Abonentami stanowi element core businessu. Rozwiązanie obejmuje moduł bilingowy, finanse, księgowość, kadry i płace, sprzedaż, logistyka, zarządzanie relacjami z klientami. Wykaz „grubych” funkcjonalności:

 • Możliwość rejestracji kilku umów z jednym abonentem,
 • Definiowanie cenników dla grup Klientów i Taryf,
 • Historia zmian taryf i opłat na przypisanych do Klienta umowach,
 • Mechanizmy grupowania Klientów w duże grupy masowego przetwarzania,
 • Definiowane analitycznych klas rozliczanych usług,
 • Automatyczne generowanie faktur połączone z generowaniem plików z danymi dla centrów drukująco-kopertujących,
 • Mechanizmy sprawdzania kompletności procesu fakturowania w danej grupie przetwarzania,
 • Śledzenie opłat i należności względem osi czasu,
 • Śledzenie sprzedaży wg grup produktów,
 • Rejestracja i rozliczanie reklamacji,
 • Masowe generowanie ponagleń i wezwań do zapłaty,
 • Rejestrowanie danych w układzie pozwalającym na generowanie raportów dla UKE czy URE,
 • Dostępne kostki OLAP dla analiz wielowymiarowych.
 COIG
 Zarządzanie Projektam
 PROJEKT  XPLUS Contract Management  XPlus
 PROJEKT  Zarządzanie Projektami Microsoft Dynamics AX for Building & ConstructionOprogramowanie dedykowane dla firm deweloperskich oraz ogólnobudowlanych realizujących duże, długoterminowe kontrakty budowlane. Asseco deklaruje, że oprogramowanie zawiera dodatkowe moduły takie jak narzędziownia i wypożyczalnia, rachunek kosztów, rozszerzenie CRM o moduł podwykonawców, rozszerzenie modułu projekty o moduł budowlany, itp. Asseco
 Nieruchomości  TOP Floor
Zarządzanie majątkiem nieruchomości, powierzchnią użytkową, strukturą obiektów i ich obsługą.

 • posiadających rozproszone lokalizacje (banków, dystrybutorów energii, firm telekomunikacyjnych),
 • zajmujących się sprzedażą lub wynajmem nieruchomości,
 • posiadających różnego rodzaju aktywa kapitałowe (biura obsługi, budynki administracyjne, inwestycje kapitałowe, transformatory, linie energetyczne, i inne),
 • zarządzających powierzchniami użytkowymi przeznaczonymi na wynajem typu: magazyny, hangary, kontenery, hale produkcyjne, centra handlowe, logistyczne i dystrybucyjne,
 • administrujących nieruchomościami i realizujących kompleksową obsługę w zakresie tych nieruchomości (zarządców)
 COIG
 Praca grupowa, dokumentacja
 Workflow  Mediusflow  Medius
 Workflow  CasePro  Bonair
 Workflow  WebCon  Axacom
 Workflow  one4All  Arcus SI
Legenda:
HR – kadry i Płace
FIN – Finanse i księgowość
CTRL – Controlling
PROD – Produkcja
EAM – Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa
QM – Zarządzanie Jakością
SD – Sprzedaż, handel, Dystrybucja
Mobila – rozwiązania mobilne
LOG – Logistyka i magazynowanie
Billing – Billing
Projekt – Zarządzanie Projektami
Nieruchomości – Zarządzanie Nieruchomościami
TOOLS – Narzędziownia
WF – WorkFlow i / lub zarządzanie dokumentami
źródło:
 • KnowHow BGC Polska,
 • oficjalne materiały zamieszczone na stronach www producentów oprogramowania (partnerów Microsoft):
  • www.ibconsulting.pl
  • www.dst.com.pl
  • www.xplus.pl
  • www.bonair.com.pl
  • www.axacom.com.pl
  • www.itpiast.com
  • www.coig.pl
  • www.asseco.com
  • www.synteabs.pl
  • www.fullscope.com
 •  informacje zawarte w materiałach przesłanych przez producentów Addon’ów do BGC,
 • informacje zawarte w materiałach marketingowych.
Uwaga !!! BGC Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez producentów Add’onów informacji niezgodnych z rzeczywistością. W tekście użyto terminologii z w/w materiałów źródłowych.